White Vintage French Farine (Flour) Storage Jar With Lid

Dimensions: W 4" x H 6.5" 

White Vintage French Farine (Flour) Jar

$60.00Price